.

BYGGET'S FEMTE FLATE

GRØNNE TAK ER EN BETEGNELSE PÅ TAK SOM ER HELT ELLER DELVIS DEKKET AV VEGETASJON

GRØNNE TAK KAN VÆRE EKSTENSIVE ELLER INTENSIVE. 

ET EKSTENSIVT GRØNT TAK HAR ET LITE LAG MED VEKSTMEDIUM. DET BLIR OFTE BRUKT BERGKNAPP PÅ ET EKSTENSIVT TAK
ET INTENSIVT GRØNT TAK HAR TYKKERE JORDLAG/VEKSTMEDIUM OG ER EN TAKHAGE SOM ER EN FULLVERDIG HAGE OPPARBEIDET PÅ LIK LINJE SOM EN HAGE PÅ BAKKEPLAN.


FELLES FOR BEGGE TAKTYPENE ER AT DE FORLENGER LEVETIDEN PÅ TAKPAPPEN OG IKKE MINST DEN POSITIVE INNVIRKNINGEN PÅ DET BIOLOGISKE MANGFOLDET - TIL NYTTE FOR SMÅFUGL, BIER OG INSEKTER

ET SOLID BIDRAG I KLIMAKAMPEN

EN TAKHAGE UTNYTTER BYGGETS POTENSIALE OG ØKER BOLIGENS VERDI. DEN GIR HØY LIVSKVALITET FOR BEBOERNE OG ER - ETTER VÅR MENING - ET AV DE VIKTIGSTE ROMMENE I BYGGET. 

I TILLEGG TIL Å VÆRE ET OPPHOLDSROM OG ESTETISK FINT, ER DET ET AV DE MEST EFFEKTIVE TILTAKENE VI HAR FOR Å FORDRØYE VANN OG UNNGÅ FLOM. DETTE GJELDER SPESIELT VED OVERVANNSHÅNDTERING I URBANE STRØK.

VI PROSJEKTERER OG UTFØRER KONVERTERING AV ELDRE TAK TIL NYTT I TILLEGG TIL OPPBYGGING AV NYE GRØNNE TAK OG TAKHAGER

.

.

.

.